pondelok 28. decembra 2015

Nový článok Rudolfa Steinera: Čo je potrebné

Bol pridaný ďalší text v rámci série prekladov článkov z GA 24 (Uskutočnenie idey sociálnej trojčlennosti). V článku "Čo je potrebné" Steiner poukazuje na to, že podnety k práce, ktoré sú založené na akumulácii kapitálu alebo maximalizácii pracovnej mzdy, sú zastaralé a je potrebné nahradiť ich novými podnetmi, ktoré prináša práve sociálna trojčlennosť.

utorok 17. novembra 2015

Rudolf Steiner: Reálne sily v sociálnom živote súčasnosti

V článku "Reálne sily v sociálnom živote súčasnosti" z roku 1921 Steiner opätovane (bol to tretí rok od začiatku jeho verejného pôsobenia v súvislosti so sociálnou otázkou) poukazuje na nutnosť poznania podstaty sociálnych síl, aby bolo možné v spoločnosti niečo zmeniť k lepšiemu. Vysvetľuje tiež, prečo to verejnosť dostatočne nechápala.

sobota 31. októbra 2015

Článok Rudolfa Steinera: Vodcovia a vedení

Bol pridaný preklad Steinerovho článku "Vodcovia a vedení".

Ak dnes čítame prieskumy verejnej mienky o tom, ktorý politik je najpopulárnejší, vidíme práve tento vzorec chovania: ľudia majú nesporne sklon k masovému nasledovaniu vodcov, na ktorých obdivujú viac ich osobnosť, ako ich myšlienky. Zároveň vieme, že myšlienky šírené vedúcimi politickými osobnosťami majú na ľudí vplyv, pokiaľ ich vezmú za svoje a konajú podľa nich. Pre blaho spoločnosti je dôležité, aby vodcovia spoločnosti ponúkali tvorivé idey smerujúce do budúcnosti, ktoré ak masy ľudí prijmú, stanú sa konštruktívnym podnetom pre ich konanie.

Idea sociálnej trojčlennosti je jednou z takých tvorivých ideí. Jej šírenie je potrebné aj napriek tomu, keď sa zdá, že pre masy nie je zaujímavá. Raz totiž príde doba, keď už masy nebudú viac starým vedúcim osobnostiam veriť a to bude príležitosťou, aby sa noví ľudia s novými myšlienkami chytili príležitosti a napomohli realizácii tejto idey.

sobota 17. októbra 2015

Sylvain Coiplet: Čo je to demokracia?

Bol zverejnený preklad textu Čo je to demokracia?. V ňom Sylvain Coiplet načrtol, aké je postavenie sociálnej trojčlennosti k tomu, čo sa dnes nazýva "priama demokracia" a čo získava stále väčšiu popularitu celosvetovo a aj u nás. Ale tento text je vlastne len takým krátkym povzdychnutím si nad tým, že ľudia zaujímajúci sa o sociálnu trojčlennosť ju neustále zaplietajú s inými témami, ktoré sú im sympatické, a málo hľadia na to, aké sú reálne súvislosti. A na tomto krátkom texte vlastne vidno, ako relatívne málo námahy by niekedy stačilo vynaložiť na preniknutie do témy a zodpovedanie si tej podstatnej otázky, totiž: Podporuje to "nové", čo chceme pridať k idey sociálnej trojčlennosti, pochopenie a šírenie pravého poznania sociálneho organizmu?

sobota 3. októbra 2015

Rudolf Steiner: Pôda trojčlennosti

Ďalší zo Steinerových textov z roku 1919, Pôda trojčlennosti, v ktorom poukazuje na to, že reálny obsah sociálnej otázky vyplynie v ostrých obrysoch najavo až potom, keď sa pripraví živná pôda pre sociálny organizmus, ktorá mu umožní vyrásť. Sociálna otázka je v obvyklom ponímaní vlastne len matným tušením toho, čím ona v skutočnosti je: čiže otázkou komplexnej súvislosti jednotlivého človeka s celým ľudstvom, so svetom materiálnym a so svetom duchovným. Pokusy riešiť izolovane jej jednotlivé aspekty musia zlyhať, obzvlášť, ak by také pokusy boli robené vychádzajúc zo starého myslenia.

sobota 19. septembra 2015

Preklad textu: Základný omyl sociálneho myslenia

Bol pridaný preklad článku z novembra 1919: Základný omyl sociálneho myslenia, v ktorom Steiner ukazuje, ako v minulosti vznikol nesprávny myšlienkový návyk spočívajúci v tom, že sa všetko odvodzuje len od ekonomickej oblasti, a ako tento návyk musí byť nahradený iným spôsobom uvažovania o sociálnych záležitostiach.

nedeľa 6. septembra 2015

Rudolf Steiner: Hospodársky zisk a duch času

K dispozícii je preklad textu "Hospodársky zisk a duch času", v ktorom Steiner ukazuje nedostatky dvoch protikladných názorov na túto problematiku, a tiež načrtáva možné riešenie. Toto riešenie je samozrejme príliš komplexné na to, aby ho bolo možné predostrieť v jednom článku. Súvisí s ním napríklad celá problematika asociatívnej ekonomiky, revízia vlastníckych práv k podnikom, nový prístup peniazom, ale aj úplne nový pohľad na vzdelávanie a školstvo.

Pochopiť to, o čo ide pri odstránení zisku ako ekonomickej motivácie, je záležitosťou dlhého a systematického štúdia - avšak nielen štúdia ekonómie. Práve moderná ekonómia je v tejto súvislosti v podstate bezradná. Ako ukazujú udalosti posledných rokov, najmä od roku 2008, liberálne dogmy o slobodnom trhu a zázračnej neviditeľnej ruke zlyhali (aj keď sa ich dnes ešte mnohí držia z istej zotrvačnosti myslenia).

Lenže ani klasické chápanie socialistickej ekonomiky tu veľmi nepomôže. Tí, ktorí majú poňatie o každodennom živote za reálneho socializmu sotva môžu poprieť to, že ani vtedy nevymizla honba za osobným prospechom, ktorá bola jednou z hlavných motivácií širokých vrstiev obyvateľstva. Aj vtedy existovali "fušky" znamenajúce čiernu prácu len pre vlastný zisk (často krát vykonávanú v rámci pracovného času oficiálneho zamestnania), získavanie rôznych ekonomických výhod "po známosti" či predaj "pod pultom" (a s tým súvisiaci termín "podpultový tovar"), stavanie súkromných budov "za štátne", a v neposlednom rade aj permanentné rozkrádanie spoločného vlastníctva v duchu hesla "kto nekradne zo spoločného, okráda vlastnú rodinu". Socializmus síce navonok odstránil niektoré nežiadúce ekonomické javy spôsobované kapitalizmom, ale v skutočnosti ich len premiestnil do inej oblasti života, do šedej zóny, kde sa to potom do istej miery ticho tolerovalo. Samozrejme, možno by sa časom našli spôsoby na vysporiadanie sa aj s týmito javmi. Lenže takéto dlhodobé chovanie ľudí, na ktorom sa podieľali všetky vrstvy spoločnosti, vrátane tých najvyšších, rozrušilo spoločenské väzby do takej miery, že systém sa už nebol schopný udržať.

Podľa sociologických výskumov obdobia tesne po novembri 1989 existovala v Československu silná podpora socialistických myšlienok, chýbali však jasné predstavy o ich realizácii. Sotva niekto vedel, ako možno realizovať vznešený ideál nezištnosti a solidarity, keď zároveň prevažná väčšina ľudí myslí hlavne na vlastný prospech. Tí, ktorí to možno vedeli, neboli vypočutí. Namiesto toho sa ľudia nechali uchlácholiť frázami a ilúziami o údajne dobre fungujúcom trhovom hospodárstve západného typu, čo viedlo až k súčasnému stavu.

Dnes sa objavujú ďalšie frázy a ilúzie o riešeniach sľubujúcich to, že ľudia budú nezištne pracovať pre spoločnosť. Jednou z nich je idea nepodmieneného základného príjmu: vraj len ak človek dostane peniaze na živobytie bez akýchkoľvek podmienok, až potom sa môže prejaviť jeho nezištná ochota pracovať v prospech celku. Ľudia by sa z predchádzajúcich skúseností snáď mohli poučiť, že takéto iluzórne riešenia vedú obvykle k presnému opaku toho, čo je sľubované. Preto by bolo treba obrátiť sa k riešeniam reálnym - a jedno z takýchto reálnych riešení je súčasťou sociálnej trojčlennosti.

piatok 21. augusta 2015

Rudolf Steiner: Pestovanie ducha a hospodársky život

V preklade článku z októbra roku 1919 "Pestovanie ducha a hospodársky život" poukazuje Rudolf Steiner na bežne rozšírenú ilúziu, že údajne stačí sociálne usporiadať spoločenské inštitúcie a zariadenia, a tým sa stane ľudské spolužitie harmonickejším a lepším.

Uvedené platí to v mnohých ohľadoch ešte aj pre súčasnosť, veď napríklad onen pochabý nápad so základným príjmom (ZP), ktorý sa v týchto dňoch objavil v slovenských médiách nie je ničím iným ako takouto ilúziou: "Základný príjem tvorí materiálny základ, ktorý každému umožňuje prežiť svoj život kvalitnejšie", píše sa v článku, ktorý sa objavil v rovnakom znení najskôr na Etrende, potom na SME. Inak povedané, zariaďme, aby ľuďom chodili každý mesiac peniaze na účet a život bude vraj lepší.

S touto témou súvisí napríklad aj iný Steinerov text, ktorý bol preložený asi pred dvoma rokmi: Idey a chlieb. V jeho závere stojí:

Pomôcť môže len náhľad, že nedostatku chleba predchádzal nedostatok ideí, to druhé uvedené je pôvodnou príčinou prvého. Cesta, ktorou sme šli, bola: nedostatok ideí, nedostatok chleba. Cesta, ktorou musíme ísť: v ideách nájsť vôľu k usmerňovaniu práce. Týmto spôsobom bude vytvorený chlieb.

Pod chlebom si možno predstaviť práve onen materiálny základ života spomenutý v článku o ZP. Vytvoreniu materiálneho základu musí predchádzať osvojenie si nových ideí. A kto si dokáže osvojiť nový pohľad na spoločnosť a jej ekonomickú sféru, ten pochopí akou ilúziou ZP je.

K téme ZP viď aj tu:
http://www.trojclennost.org/texty/diskusie-polemiky

sobota 8. augusta 2015

Rudolf Steiner: Výzva nemeckému ľudu a kultúrnemu svetu (rok 1919)

Po neúspechoch pri pokusoch spolupracovať v rokoch 1917 až do začiatku roka 1919 s vtedajšími politikmi pri realizácii idey sociálnej trojčlennosti, rozhodol sa Rudolf Steiner obrátiť za pomoci svojich početných spolupracovníkov na verejnosť. V marci 1919 bola vydaná

Výzva nemeckému ľudu a kultúrnemu svetu


Ukážku pôvodného letáku výzvy možno vidieť tu (kliknutín na obrázok ho zväčšíte):
Aufruf: An das deutsche Volk und die Kulturwelt!  

nedeľa 26. júla 2015

Nový článok: Grécko, Versailles 1919 a bezmyšlienkovitosť politiky

Existuje podobnosť medzi súčasnou situáciou v súvislosti vyjednávaniami o Grécku a vyjednávaniami o Versaillskej zmluve, ktorá po 1. svetovej vojne Nemecko uvrhla do tragickej a neriešiteľnej situácie?

Túto otázku si kladiem v texte a zámerne pridávam aj unikátny úryvok zo súkromného rozhovoru medzi Rudolfom Steinerom a jeho spolupracovníkmi, ktorý prebehol práve v čase mierových rokovaní vo Versailles v januári 1919.

Grécko, Versailles 1919 a bezmyšlienkovitosť politikynedeľa 12. júla 2015

Preklad článku Rudolfa Steinera: Právo a hospodárstvo

V súčasnom období máme možnosť sledovať prebiehajúce rokovania o tom, či Grécko zotrvá v eurozóne, či dostane novú úverovú pomoc, či mu budú odpustené staré dlhy atď. Politici z európskych krajín sa opakovane schádzajú a snažia sa nejakým spôsobom nájsť riešenie tejto situácie. Táto situácia je o to zložitejšia, že v súčasnom globalizovanom svete nikto nevie zodpovedne odhadnúť, aké dôsledky bude mať vystúpenie či zotrvanie Grécka v eurozóne na ostatné európske krajiny, o dôsledkoch iných rozhodnutí ani nehovoriac.

Politické rozhodovanie o ekonomických otázkach je záležitosť stará približne dvesto rokov. Objavilo sa ako reakcia na potrebu korigovať sociálne škody, ktoré vznikali (a doteraz vznikajú) v dôsledku nástupu modernej kapitalistickej formy ekonomiky. Počas celých tých dvesto rokov sa však ukazujú problémy a limity, ktoré toto rozhodovanie má. Vrcholí to práve v súčasnej celosvetovej situácii, keď približne od roku 2008 nadobudli zjavné vonkajšie spoločenské pomery takú podobu, že v podstate každá snaha politicky ich usmerniť stroskotala - dosiahne sa nanajvýš krátkodobý pozitívny účinok, ktorý rýchlo pominie a nakoniec je situácia ešte horšia. Prípad Grécka je v tomto zmysle "ukážkovým" a tragickým zároveň.

Dnes stále viac ľudí napadá otázka: je vôbec možné nájsť odpovede na pálčivé otázky súvisiace so situáciou v Grécku, ale aj v celej Európe, cestou politických rokovaní? A ak nie, tak ako inak by to mohlo ísť?

Tejto témy sa týka aj nasledujúci preložený text Rudolfa Steinera:

Právo a hospodárstvo

pondelok 29. júna 2015

Článok Rudolfa Steinera: Korene sociálneho života

Pre správne porozumenie sociálnemu aspektu spoločnosti je najskôr potrebné si aktívne vyškoliť myslenie určitým spôsobom, o ktorom Rudolf Steiner hovorí vo svojom článku:

Korene sociálneho života

Súčasnosť si žiada toto myslenie na každom kroku, ale je len málo tých, ktorí sa odhodlali ho podstúpiť. Tí, ktorí sa o to pokúsili v minulosti, a aj tí, ktorí sa o to snažia dnes - tí všetci vedia, že to je namáhavý a náročný proces trvajúci roky. Vlastne sa sotva dá povedať, že tento proces niekedy skončí, pretože také myslenie je treba neustále treba oživovať, aby neustrnulo a neupadlo späť do zmäteného a nejasného uvažovania zmietaného predsudkami a vášňami.

Potrebujeme toto aktívne vyškolené myslenie. Stupňujúci sa spoločenský chaos od v základoch sa otriasajúcej európskej ekonomiky, cez bezradnosť voči závažným otázkam vyplývajúcim z imigrácie, vojenských konfliktov a terorizmu, až dlhodobo žalostnú úroveň školstva - to všetko nás urgentne vyzýva, aby sme v zmysle tohto myšlienkového školenia intenzívne pracovali. 

piatok 12. júna 2015

Oddelenie školy od štátu

Posledné obdobie prinieslo niekoľko udalostí, ktoré môžu potešiť toho, kto sa zaujíma o vývoj v školstve a kto si praje, aby výchova a vzdelávanie skutočne uvádzali deti zdravým spôsobom do života tejto spoločnosti.

Veľkého ocenenia je hodná skutočnosť, že sa konečne nebojíme položiť aj nepríjemnú, ale veľmi vážnu otázku: Ohrozuje školstvo budúcnosť Slovenska? Také niečo vždy vyvolá nádej na zmenu, pretože priznať si, že niečo nie je v poriadku, je zaiste základom toho, aby sme mohli hľadať spôsob, ako to zlepšiť. Táto otázka zaznela v rámci projektu "Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku" - kampane, ktorej úlohou je otvoriť širokú verejnú diskusiu o tom, čo a ako by sa mohlo v školstve zmeniť. Samozrejme, ešte je priskoro robiť si úsudok o reálnom účinku, ktorý to môže mať, ale keď sa už niečo také začína, rád by som trochu prispel k tejto diskusii prekladom textu, v ktorom Rudolf Steiner sformuloval argumenty pre potrebu oddelenia školy od štátu a ekonomiky.

Slobodná škola a trojčlennosť

Na jeseň (zmena: kniha výjde vo februári 2016) je plánované vydanie publikácie "Princíp slobody a slobodná škola" (nemecký orginál v PDF tu: Was ist eine "freie" Schule?). Čitateľ sa v nej sa môže dozvedieť niečo o tom, že slobodná škola nie je len o pedagogickej stránke veci, ale je potrebné splniť oveľa viac podmienok na to, aby škola bola "slobodnou" inštitúciou v pravom zmysle slova.

nedeľa 31. mája 2015

Samovoľné odčleňovanie ekonomickej sféry

Tretia časť série o tom, v čom spočíva aktuálnosť idey sociálnej trojčlennosti. Hovorí sa v nej o tendenciách samovoľného odčleňovania ekonomickej sféry od sedemdesiatych rokov 20. storočia a dôsledkoch, ktoré to bude mať, ak toto odčleňovanie nezačneme vedome usmerňovať:

Samovoľné odčleňovanie ekonomickej sféry spoločnosti


nedeľa 17. mája 2015

Článok Rudolfa Steinera: Marxizmus a trojčlennosť

Bol pridaný preklad článku Rudolfa Steinera o jeho pohľade na vtedajšie (rok 1919) požiadavky marxizmu:

http://www.trojclennost.org/texty/prelozene-texty/marxizmus-a-trojclennost-rudolf-steiner

Možno by niekoho zaujímalo, do akej miery platí to, o čom sa v článku píše.

Ak sa človek trochu zaujíma o dianie v kruhoch ľudí zastávajúcich marxizmus, tak si ľahko všimne, že tam prebieha intelektuálny zápas o to, do akej miery sú na základe historických skúseností posledných sto rokov Marxove tézy platné. V oveľa väčšej miere ako za Steinerovho života je badať úprimné úsilie odlíšiť čiastočnú pravdu od toho, čo je úplne mylné. V súčasnosti sa už aj seriózne vedecké štúdie zaoberajú obsahom marxizmu a chcú ho v rámci možností objektívne zhodnotiť. Je teda možno konštatovať výrazný posun k pravdivejšiemu a reálnejšiemu pohľadu.

Na druhej strane však vidno aj to, že obmedzený rámec, daný najmä názorom o nezmieriteľnosti protikladov a historicko-materialistickými východiskami marxizmu, zásadným spôsobom limituje zástancov týchto ideí v pochopení všetkého toho, čo sa udialo v 20. storočí, a prečo mohutné komunistické hnutie nakoniec dopadlo tak, ako dopadlo.

Socialisticky zmýšľajúci ľudia sa aj dnes snažia byť nositeľmi progresívnych ideí. Mnohí však opustili to, čo bolo čiastočnou pravdou marxizmu (čiže napr. potreba odstránenia tovarového charakteru práce a zmeny spôsobu spravovania ekonomiky) a namiesto toho sa chytili "nových" ideí - ako napr. nepodmienený základný príjem, Schweickartova ekonomická demokracia, technokomunizmus, ekosocializmus a ďalšie - ktoré podobným spôsobom obsahujú nejakú pravdivosť, ale sú veľmi hmlisté a zmätené. Dôsledok takého stavu je potom každému zdravo uvažujúcemu človeku zrejmý: budú sa zase opakovať staré chyby.

nedeľa 26. apríla 2015

Starnúce peniaze: Rudolf Steiner a Silvio Gesell

V tejto dobe ekonomického úpadku  a finančného chaosu sa ľudia pýtajú, ako možno reformovať peňažníctvo, aby sa eliminovali jeho škodlivé dôsledky. Okrem iného sa obracajú k ideám Silvia Gesella, ktorý je známy ako navrhovateľ peňažnej reformy obsahujúcej aj starnúce peniaze.

Nájdu sa dokonca aj záujemcovia o sociálnu trojčlennosť, ktorí tvrdia, že Gesell vlastne chcel realizovať, či dokonca realizoval reformné návrhy Rudolfa Steinera v oblasti peňažníctva:

"Gesell tedy uskutečnil v praxi to, co navrhl Rudolf Steiner: vytvoření systému, kde by peníze při nečinnosti stárly, byly by zatížené užívacím poplatkem." (Aby peníze sloužily, rozhovor medzi Táňou Fischerovou a Radomilom Hradilom)

Je to naozaj pravda? Alebo je to len nedostatočná znalosť či nepochopenie Steinerových návrhov? Sylvain Coiplet z berlínskeho Inštitútu sociálnej trojčlennosti zostavil na túto tému krátke porovnanie, ktoré si môžete prečítať:

Starnúce peniaze: Rudolf Steiner a Silvio Gesell

V budúcnosti bude publikovaný preklad dvoch brožúr na túto tému:

  1. Čo sú to peniaze?
  2. O úroku a starnúcich peniazoch

sobota 21. marca 2015

Čo je cieľom vzdelávania?

S blížiacim sa sviatkom učiteľov by som rád poukázal na nasledujúce neveselé skutočnosti týkajúce sa slovenského vzdelávacieho systému.

Učitelia sú šikanovaní:
http://www.zberstrachu.sk/

Študenti sa dopujú práškami pred skúškami:
http://www.sme.sk/c/7652474/studenti-pocas-skusok-dopuju-doplnky-su-legalne.html

Absolventi škôl pracujú v úplne iných oblastiach, ako v tých, ktoré študovali:
https://dennikn.sk/48223/zo-studentov-historie-ucitelstva-su-najma-sekretarky-grafy/
http://www.sme.sk/c/7636290/takmer-polovica-absolventov-nikdy-nepracovala-vo-svojom-odbore.html

Prípadne nevedia nájsť prácu vôbec:
http://www.etrend.sk/ekonomika/slovensko-nema-pracovne-miesta-pre-67-tisic-absolventov-vysokych-skol.html

Vysokoškolské vzdelanie je už takmer zbytočnou záťažou pre spoločnosť:
http://brandsteter.blog.sme.sk/c/375351/cervive-ovocie-vysokoskolskej-urody.html

Celé to korunuje vlaňajšia správa OECD o hodnotení vzdelávania na Slovensku: učitelia síce sú interne posudzovaní podľa zamerania na pozorovanie žiakov v triede, spätnú väzbu, dialóg a tiež vlastný profesionálny rozvoj, a teda na zlepšovanie samotnej učiteľskej práce (to je silnou stránkou slovenského vzdelávacieho systému), ale externé posudzovanie Štátnou školskou inšpekciou sa sústredí na to, či školy spĺňajú zákonné podmienky a nakoľko dodržiavajú predpisy a štandardy. Podľa správy je súčasná systémová podpora škôl v tom, aby sa neustále zlepšovali, nedostatočná aj vzhľadom k tomu, čo štátny dozor sám odporúča.
http://www.oecd.org/slovakia/OECD-Evaluation-Review-Slovak-Republic.pdf (str. 32-33)

Ale nakoniec aj niečo pozitívne - niektorí učitelia postupne prichádzajú na to, že žiaci majú svoje schopnosti, ktoré je možné rozvíjať, a na druhej strane, nemá zmysel do nich bezducho liať informácie:
http://andre.blog.sme.sk/c/376126/co-ma-uci-7-b.html

V žiadnom prípade tu nejde o výsmech učiteľom. Ide o to, aby sme si konečne uvedomili, že situácia je naozaj vážna. Učitelia samotní ju bez nás ostatných nevyriešia. Musíme pochopiť, v čom spočíva cieľ vzdelávania, aby sme im mohli pomôcť ho napĺňať.

Užitočné poznanie odhaľujúce význam a princípy učiteľského poslania (výchovného umenia), bolo k dispozícii už od prvej štvrtiny 20. storočia, lenže bolo - častokrát z nepochopiteľných príčin - ignorované. Niečo o ňom je možné si prečítať v ďalšom prekladovom texte Rudolfa Steinera o pedagogických cieľoch prvej waldorfskej školy (článok vyšiel vo februári 1920):

Vytýčenie pedagogického cieľa waldorfskej školysobota 7. marca 2015

Článok Sylvaina Coipleta „Ako poľudštiť inštitúcie?“

V preklade článku Sylvaina Coipleta si môžete prečítať jeho výhrady k mezotrojčlennosti (Mesodreigliederung) - čiže snahe aplikovať sociálnu trojčlennosť vo vnútri jednotlivých inštitúcii:

Ako poľudštiť inštitúcie?

utorok 17. februára 2015

Nová sekcia na webe - publikácie

Bola pridaná sekcia Publikácie, v ktorej si môžete objednať publikované výsledky našej činnosti.

Prvou publikáciou je preklad zbierky citátov z diel Rudolfa Steinera na tému "Ekonomika a sociálna trojčlennosť v učebných osnovách waldorfskej školy", ktorú zostavil a aj k nej napísal úvod Johannes Mosmann z berlínskeho Inštitútu pre sociálnu trojčlennosť.

sobota 14. februára 2015

Nové politické strany a nové sľuby?

Denník SME dnes zverejnil správu, že na Slovensku pravdepodobne pribudne ďalších 11 politických strán (ak zozbierajú dostatočný počet podpisov na registráciu). Samotné názvy strán sľubujú šancu, zmenu, skok, nádej, priamu demokraciu, verejný záujem, sociálnosť, prácu, národ... Ale čo nového prinesú, keď sú v nich ľudia, ktorí myslia starým spôsobom? Veď táto záplava nových subjektov je zakladaná z veľkej časti bývalými členmi iných strán. A aké budú ich metódy? Zase lož a bezcharakterný oportunizmus? A potom budeme počúvať, že sa to inak nedá, že človek musí predsa akceptovať kompromisy?

Dúfam, že ľudia aj vďaka tomuto už pochopia, že so súčasnou formou politiky sa nikam nedostaneme bez ohľadu na počet strán, ktoré budú na Slovensku založené a bez ohľadu na krásu predvolebných sľubov, ktoré budú sľubované a pekne znejúce slogany, ktoré budú hlásané.

pondelok 2. februára 2015

Trojakosť súčasnej ľudskej spoločnosti

Zapletenosť troch prvkov
súčasnej spoločnosti
Druhá časť série o tom, v čom je idea sociálnej trojčlennosti aktuálna dnes. Hovorí sa v nej o nástupe tretieho sektora na "scénu" spoločenského diania od polovice 19. storočia a o tom, ako chaoticky prepletené tri prvky súčasnej spoločnosti navzájom negujú svoj pozitívny účinok:

Trojakosť súčasnej ľudskej spoločnostiutorok 20. januára 2015

Experimentále overovanie waldorfskej pedagogiky na Slovensku sa skončilo pozitívne!

Včera oznámila na svojej webovej stráne Súkromná základná škola waldorfská (SZŠW) na Vihorlatskej ulici v Bratislave, že Ministerstvo školstva odsúhlasilo ukončenie experimentálneho overovania "Projektu organizácie, foriem a obsahu výchovy a vzdelávania na škole waldorfského typu", ktoré trvalo 13 rokov. Výsledok je, že školský vzdelávací program SZŠW je overeným alternatívnym programom. Smie sa uplatňovať len na SZŠW, Vihorlatská 10 a na elokovanom pracovisku na Polárnej ul. v Košiciach. Je možné zakladať elokované triedy, čo do istej miery poskytuje príležitosť na ďalšie rozširovanie.

Otázne zostáva, ako to bude so zakladaním úplne nových waldorfských škôl, ale zatiaľ sa zdá, že každá nová škola by musela so svojim vzdelávacím programom prejsť samostatným experimentálnym overovaním - ak vôbec bude umožnené jej založenie.

piatok 9. januára 2015

Článok Rudolfa Steinera "Politika štátu a politika ľudstva"

Článok Politika štátu a politika ľudstva, aj keď bol napísaný v novembri 1920, bol prvý krát v nemčine zverejnený až v roku 1926 v zborníku esejí, ktoré vydal Roman Boos pod názvom „Michael proti Michelovi. Katarzia nemectva 1914-1925“. Okrem pohľadu na vtedajší stav európskej spoločnosti a prevládajúceho myslenia sa v ňom objavuje aj výrok, ktorý možno považovať za prorocký. Išlo o varovanie, že ak sa nezmení celkový charakter spoločnosti, najmä povaha štátu a politiky, tak porážka boľševizmu, ktorý vtedy ohrozoval Európu, neodstráni vážne spoločenské hrozby:

Európa si vydýchla, lebo sa boľševizmu nepodarilo premôcť Poľsko. A mnohí ďalší by spokojnejšie dýchali, keby zažili «víťazstvo» tej či onej moci nad boľševizmom v Rusku. Tí, ktorí tak rozmýšľajú, nechápu, že ak by pokračovali v starom zmysle «štátnej politiky», potom by uvideli, ako by v nie veľmi vzdialenom čase povstal zo zanikajúceho boľševizmu nejaký iný strašný útvar, ale nejaký taký, ktorý by k nim bol oveľa bližšie ako ruský boľševizmus.

V dvadsiatych rokoch 20. storočia sa podarilo v Nemecku zastaviť nástup boľševizmu, následkom však bolo, že sa k moci skutočne dostal „iný strašný útvar, ktorý bol oveľa bližšie ako ruský boľševizmus“, totiž nacizmus.

Vzhľadom na súčasné dianie na Ukrajine, na Balkáne či v Grécku (ale napr. aj aktuálne krvavé udalosti v Paríži) snáď len málokto pochybuje o tom, že nejaký nový strašný útvar môže znovu vyrásť v Európe, ktorá je momentálne bezradná voči týmto hrozbám.