nedeľa 31. mája 2015

Samovoľné odčleňovanie ekonomickej sféry

Tretia časť série o tom, v čom spočíva aktuálnosť idey sociálnej trojčlennosti. Hovorí sa v nej o tendenciách samovoľného odčleňovania ekonomickej sféry od sedemdesiatych rokov 20. storočia a dôsledkoch, ktoré to bude mať, ak toto odčleňovanie nezačneme vedome usmerňovať:

Samovoľné odčleňovanie ekonomickej sféry spoločnosti


nedeľa 17. mája 2015

Článok Rudolfa Steinera: Marxizmus a trojčlennosť

Bol pridaný preklad článku Rudolfa Steinera o jeho pohľade na vtedajšie (rok 1919) požiadavky marxizmu:

http://www.trojclennost.org/texty/prelozene-texty/marxizmus-a-trojclennost-rudolf-steiner

Možno by niekoho zaujímalo, do akej miery platí to, o čom sa v článku píše.

Ak sa človek trochu zaujíma o dianie v kruhoch ľudí zastávajúcich marxizmus, tak si ľahko všimne, že tam prebieha intelektuálny zápas o to, do akej miery sú na základe historických skúseností posledných sto rokov Marxove tézy platné. V oveľa väčšej miere ako za Steinerovho života je badať úprimné úsilie odlíšiť čiastočnú pravdu od toho, čo je úplne mylné. V súčasnosti sa už aj seriózne vedecké štúdie zaoberajú obsahom marxizmu a chcú ho v rámci možností objektívne zhodnotiť. Je teda možno konštatovať výrazný posun k pravdivejšiemu a reálnejšiemu pohľadu.

Na druhej strane však vidno aj to, že obmedzený rámec, daný najmä názorom o nezmieriteľnosti protikladov a historicko-materialistickými východiskami marxizmu, zásadným spôsobom limituje zástancov týchto ideí v pochopení všetkého toho, čo sa udialo v 20. storočí, a prečo mohutné komunistické hnutie nakoniec dopadlo tak, ako dopadlo.

Socialisticky zmýšľajúci ľudia sa aj dnes snažia byť nositeľmi progresívnych ideí. Mnohí však opustili to, čo bolo čiastočnou pravdou marxizmu (čiže napr. potreba odstránenia tovarového charakteru práce a zmeny spôsobu spravovania ekonomiky) a namiesto toho sa chytili "nových" ideí - ako napr. nepodmienený základný príjem, Schweickartova ekonomická demokracia, technokomunizmus, ekosocializmus a ďalšie - ktoré podobným spôsobom obsahujú nejakú pravdivosť, ale sú veľmi hmlisté a zmätené. Dôsledok takého stavu je potom každému zdravo uvažujúcemu človeku zrejmý: budú sa zase opakovať staré chyby.